Privacyverklaring Zoekjebewindvoerder.nl


Inleidende bepalingen

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van Verantwoordelijke aan. U wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Verantwoordelijke is statutair gevestigd te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder het nummer 70462623 en draagt de naam Zoekjebewindvoerder.nl (hierna: Verantwoordelijke van Zoekjebewindvoerder.nl) Verantwoordelijke is per e-mail te bereiken via info@ Zoekjebewindvoerder.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Verantwoordelijke omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt. Tevens geeft Verantwoordelijke aan welke rechtsgrond ten grondslag ligt aan het verwerken van de persoonsgegevens. De verwerking van persoonsgegevens door Verantwoordelijke valt binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen. Om die reden is de verwerking niet aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Verantwoordelijke behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23 juli 2020.

Soorten, doelen, rechtsgronden en termijn van verwerking van persoonsgegevens Aan de verwerking van uw gegevens liggen de volgende rechtsgronden ten grondslag: toestemming van de persoon/bezoeker voor het verwerken van zijn persoonsgegevens, het verwerken is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij het verwerken van persoonsgegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen twee verschillende gebruikers van de Website van Verantwoordelijke. Indien gebruiker een woningzoekende is, wordt bij de registratie op de website aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Dit zijn voor woningzoekende de voor- of achternaam, telefoonnummer, woonplaats & e-mailadres. Optioneel voor woningzoekende is om een account aan te maken met een Facebook of Gmail account.

Indien gebruiker een makelaar of particuliere( verhuurder) is, verwerkt Verantwoordelijke de naam van het bedrijf, de website, het telefoonnummer, Kamer van Koophandel nummer, e-mail-adres, en de gegevens van de contactpersoon. De persoonsgegevens worden gebruikt voor het uitvoeren van de overeenkomst en het voeren van een deugdelijke administratie, in het kader van de wettelijke eisen en ter bescherming van haar cliënten. Voor beide gebruikers geldt dat het e-mailadres onder andere wordt gebruikt om u met de wederpartij in contact te brengen en optioneel om u in de toekomst op de hoogte te stellen van producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn. De persoonsgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk opgeslagen, met een maximumtermijn van 7 jaar.

Cookies

Verantwoordelijke maakt op haar website gebruik van cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op uw computer wordt geplaatst. Elke keer wanneer u de website van Verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals via welke website u op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt Verantwoordelijke om een goede gebruikservaring aan u te kunnen leveren.

Verwijzing naar andere websites

Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op deze website. Het kan zo zijn dat deze website links bevat naar andere website die niet worden beheerd en/of eigendom zijn van de Verantwoordelijke. Indien u door het klikken op deze link op een andere website terecht bent gekomen, geldt de privacyverklaring van die website. Verantwoordelijke is op geen enkele manier aansprakelijk of verantwoordelijk voor deze website of voor de privacyverklaring op deze website. Verantwoordelijke raadt u aan bij bezoek van deze website om hun privacyverklaring goed door te lezen, alvorens verder te gaan op hun website.

Doorgifte aan verwerkers en derden

Persoonsgegevens worden verwerkt door bedrijven die door Verantwoordelijke zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven 'verwerkers'. U kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van de website van Verantwoordelijke verzorgt. Deze verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van Verantwoordelijke. Ook zullen uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden als Verantwoordelijke op grond van een wettelijke verplichting gehouden is uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging

Verantwoordelijke heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van u te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. De website heeft een beveiligd SSL-certificaat, waardoor de gegevens over een beveiligde verbinding verstuurd worden. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een server in Nederland.

Uw privacyrechten

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of wissing van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om Verantwoordelijke te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Niet in alle gevallen kunnen de rechten worden uitgeoefend. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Indien u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u een e-mail zenden aan info@ Zoekjebewindvoerder.nl Indien u een klacht wil indienen over Verantwoordelijke met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens, dan kunt u dit doen bij een toezichthoudende autoriteit (bijvoorbeeld de Autoriteit Persoonsgegevens).

U kunt zich afmelden voor de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@ Zoekjebewindvoerder.nl